Regulamin Gabinetu Trychologicznego Trycho-Med

Regulamin Gabinetu Trychologicznego Trycho-Med

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

REGULAMIN WIZYT

• Regulaminem określa się zasady korzystania z usług świadczonych w Gabinecie Trycho-med. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, przez stronę internetową moment.pl lub booksy.com

• Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Klienci

• Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.

• Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

• Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

• Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

• Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

• W przypadku uporczywego odwoływania lub przekładania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż dwa razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

Rezerwacja wizyt

• Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30% ceny Zabiegu.

• Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.

• Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

• W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

• Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości zabiegu.

• W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie.

• Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

• Odwołanie umówionej wizyty – w „Pakiecie“ dopuszcza się odwołanie/przełożenie dwóch wcześniej zarezerwowanych zabiegów, nie później niż 24 godziny przed terminen umówionej wizyty, drogą telefoniczną lub przez SMS. Każde kolejne odwołanie lub przełożenie wizyty będzie traktowane jako zrealizowany zabieg.

• Brak odwołania/przełożenia umówionej wizyty – uznany będzie jako zrealizowany

• Zakupiony „Pakiet“ nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę

• Zabiegi obejmujące „Pakiet“ nie mogą być zamienione na inny zabieg z oferty.

• Zakupiony „Pakiet“ nie może być zrealizowany przez osobę trzecią.

• PAKIET WAŻNY 6 MIESIĘCY OD WYKONANIA PIERWSZEGO ZABIEGU.

• Niewykorzystane zabiegi przepadają po 6 miesiącach bez możliwosci zwrotu funduszy.

Płatności

• Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi.

• Cennik zabiegów jest dostępny na stronie internetowej www.trycho-med.pl

• Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony zadatek.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.